آغاز... - همراز

همراز
آغاز...

                                               

.

آغاز...

چیست جز شروع یک پایان ....!!!                                                                  

چیست جز مقدمه یک بدرود .... !!!                               

چیست جز ....

آغاز....

امیدی که برای بودنی دوباره می آید...

برای خطر کردن در مسیری که باید رفت...

دویدن برای رسیدن به پایان...

و رفتن.... برای ماندن...

آغاز....

شروع یک حرف....

آغاز....

لبخندی دوباره....

آغاز...

فقط با نام او....

.

.

به نام خداوند بخشاینده ی مهربان.

ریز نوشت: هبوط قبلی ام. 

 

 

راز بگشا        link        شنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٥ - زهرا