خدايا... - همراز

همراز
خدايا...

                                                              

خدایا!

                         

                         

                           خدایا !

                                   من نمی تونم مواظب خودم باشم،

                                                                                 تو مواظبم هستی؟!

 

                  

راز بگشا        link        جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۸٦ - زهرا