چه سود... - همراز

همراز
چه سود...

.

و از کشیدن به دوش ... و بردن ... به سرزمینی که نفیر پیا پی این همه طوفان صبر را از تو زائل می کند...

چه سود؟؟؟!!!

وقتی که زمین همین باشد و آسمان ...همان...

و تنها زمان است که تو را سوار بر عقربه ها می چرخاند...

و آهسته...آهسته...  تو را در تحریف احساس های کودکانه ات یاری می کند...

و دور... از زمینی که بوی خاک نم خورده اش تو را از کمای دردآلود ذهنت رهایی می دهد...

و دور... از همه ی فاصله های دوست داشتنی که تو را به خودت نزدیک می کند ...

و دور... و دور...

این همه را چه سود..............؟؟؟!!!

راز بگشا        link        جمعه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٦ - زهرا