محرم راز... - همراز

همراز
محرم راز...

بعضی وقت ها ... بعضی راز ها ... در دل سنگینی می کنند ...

و در دالان های پیچ در پچ مغز هی گره می خورند و مغز را به آشوب می کشند ...

بعضی وقت ها ... بعضی راز ها ... راز می شوند که تو آنها را با ساز دلت بنوازیشان ...

بنوازی تا اهل راز خود بشنوند و با نوای ساز، رقص کنان محرم راز شوند ...

و تو فقط می نوازی ...

کار تو فقط نواختن است ... و کوک کردن این ساز به دست دل است و دل به دست ...

و تو فقط می نوازی ...

کار تو فقط نواختن است ...

ن و ا خ ت ن ...

.

پس رازبان، بنواز تا محرم شوند آنان که باید ...!!!

راز بگشا        link        چهارشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٦ - زهرا