سبز... - همراز

همراز
سبز...

نوای آسمانی...

صدای کوبه ی در...

صدای شیحه ی اسبان...

و من...

و تو...

.

.

و من می گریستم ... و پدر تکبیر می گفت ...

و من می لرزیدم ... و پدر تکبیر می گفت ...

هنوز صدای تکبیر پدر در گوش هایم بلند است ...

الله اکبر ... الله اکبر... الله اکبر ...

راز بگشا        link        جمعه ۱٩ امرداد ۱۳۸٦ - زهرا