فريب... - همراز

همراز
فريب...

و رسم زندگی ما ...

پایان فریفتن این دنیا ...

بهائی که هر روز می دهیم تا ما را بی سر و صدا به پایانش برساند ...

و این ارابه ی هول انگیز مرگ ... رقص آخرین ثانیه ها را تکرار می کند ... و تکرار می کند ...

چه قدر احمقانه می خندیم ...  و می خندد ...

وقتی به آخرین آرزوهایمان که نه ...

کوچکترینشان می رسیم ...

و این فریب پیاپی روزگار را درک نمی کنیم ...

و باز فردای پر اظطراب ارواح روشنمان ...

و نفس هوس انگیز درونمان ... و طمع این همه فرصت ...

که از کجا به این حجم اعتماد رسیده ایم ...!!!

آستین های مرگ که هر لحظه بالا تر می رود ... و سایه اش شوم تر می شود ...

چه عظیم می کند حادثه ی رفتن را برای من ... و تو ...

و چه سهل می شود برای دیگری ............

راز بگشا        link        جمعه ۱٦ شهریور ۱۳۸٦ - زهرا