شیر یا خط... - همراز

همراز
شیر یا خط...

کاش سکه ها بعضی وقت ها یک رو بیشتر نداشتند!

آنوقت حتی برای شیر یا خط بودنشان هم دیگر دلهره نداشتی

یک رو بیشتر نبود

و تو برای دیدن همان رو چشمانت را گرد می کردی

مهم نبود که برای تاب خوردنش بالای سرت چه خیال هایی را در سر می گذرانی

فقط اینکه دیگر آشوب دو رو بودن سکه در دلت غوغا نمی کرد

شیرین بود

سکه ها همیشه دو رو هستند!

*

کاش می شد گاهی مثل سکه ها نبود

مثل سکه ها ...

راز بگشا        link        جمعه ۱٢ بهمن ۱۳۸٦ - زهرا