ستاره ی من سُها - همراز

همراز
ستاره ی من سُها

ستاره ی من "سُها"

در آرزوی "زهره" شدن

که هر شب سو سو زنان با اشک رَشکین خود می سوزد و خاموش می شود!

ترس این دارد که شبی او را رها کنم و سراغ "زهره" روم

و من ترس این دارم که شبی دیگر از "سُها" خبری نیابم

و او خاموش شود! 

 

هیچ نمی داند که من مسحور شعله های "زهره" نیستم.

من "سُها" را برای سوسو زدنش دوست دارم!

 

 

 

راز بگشا        link        جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٧ - زهرا