شاید بهاری دوباره! - همراز

همراز
شاید بهاری دوباره!

 

فصل آخر من در برگهای تابستانی که دچار خزان زودرس شده اند تمام می شود.

از بی تو بودن رنجور تر از دیروزهایم شده ام.

می روم تا صدای خش خش برگ های خزان دیده ی وجودم را به گوش جان بشنوم.

شاید بهاری دوباره بیایم!

.

حلالم کنید و برایم دعا .

 

راز بگشا        link        جمعه ٧ تیر ۱۳۸٧ - زهرا