پناه می برم... - همراز

همراز
پناه می برم...

از هراس روزی که ازرق چشمان، ناله واحسرتا سر دهند......پناه می برم.....

روزی که خامشی بر لب های سخنور مُهر شود.....

روزی که به جرم اِعراض ذکر، بار سنگین جهالت به دوش کشند.....

پناه می برم..... پناه می برم.....

راز بگشا        link        یکشنبه ٥ فروردین ۱۳۸٦ - زهرا